Síndic Municipal de Greuges - Defensor del Ciutadà

 sindic

Síndic Municipal de Greuges - Defensor del Ciutadà

  • C. Penitència 10 (Casa Albertí)
  • Email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
  • Tel. 972 32 70 00 - Ext 4920 - 972 32 80 40 
  • Horari: feiners de 09 a 14h

Àrea gestora: Alcaldia

  • Regidor/a responsable: Sr. Carles Motas i López
  • Síndic de Greuges: Sr. Josep Rius i Graners

Accés directe a:

  • Memòries i actuacions. dels darrers anys del Síndic de Greuges. Històric.

Des del 30 de juny del 2005, Sant Feliu de Guíxols disposa, per acord unànim del Ple, de la figura del Síndic Municipal de Greuges. El primer Síndic de la nostra ciutat va ser el Sr. José Luis Mayo Gutiérrez, substituït posteriorment per Josep Rius. Aquesta institució es posa al servei del ciutadà de forma plenament operativa des del primer moment. El Síndic esdevé una figura dotada de plena independència en les seves actuacions, i està orientada clarament cap al servei públic d'atenció al ciutadà.

 

Forma de funcionament de la Sindicatura

Què és el Síndic?
El Síndic de Greuges és una institució que té per missió vetllar pels drets dels ciutadans en relació amb l’actuació de l’administració municipal, dels organismes administratius que en depenen, així com de les empreses de serveis públics amb capital municipal i dels concessionaris dels serveis públics.

Quan pot intervenir?
El Síndic de Greuges pot intervenir a petició de qualsevol persona física o jurídica que li presenti una queixa en assumptes relatius a l’administració municipal de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. També, quan les circumstàncies ho requereixin, pot promoure accions per iniciativa pròpia. Per tant, el Síndic de Greuges pot intervenir en els casos següents:
• Errors o arbitrarietats en l’aplicació de les normes legals o quan les normes no s’apliquin com cal.
• Tracte indegut als ciutadans.
• Retards indeguts en l’actuació administrativa.
• Inexecució de les resolucions adoptades.
• Negativa a facilitar la informació que els ciutadans poden sol·licitar.
• I, en general, davant d’aquelles actuacions que
impedeixin o deteriorin el legítim exercici dels drets reconeguts en la legislació de regim local.

Quan NO pot intervenir?
• Quan les queixes siguin anònimes.
• Quan les queixes denotin mala fe.
• Quan les queixes no tinguin fonament.
• Quan la tramitació de les queixes pugui comportar perjudicis al dret legítim de terceres persones.
• Quan l’objecte de les queixes o reclamacions es trobi pendent de resolució judicial o de reclamació administrativa en tràmit.
• Quan les queixes siguin formulades per persones amb dependència funcionarial o laboral de l’administració municipal, en qüestions relatives a l’àmbit de les relacions laborals o de servei.
• Quan hagi transcorregut més d’un any des que es varen produir els fets causants de la queixa.
En els casos en què no pot intervenir, el Síndic de Greuges proporcionarà assessorament sobre l’assumpte exposat i orientarà sobre les possibles gestions a realitzar.

Com es presenta una queixa?
La queixa s’ha de formular sempre per escrit.
No cal que es faci per mitjà de cap formulari oficial.
Es pot sol·licitar una entrevista amb el Síndic de Greuges per tal de comptar amb assessorament previ a formular la queixa.
És aconsellable aportar tots els documents que puguin contribuir a justificar o clarificar el cas.L’escrit de queixa es pot presentar redactat a mà amb lletra ben clara, a màquina, o també es pot redactar a la mateixa oficina, sol·licitant assessorament per fer-ho.
En tot cas ha d’indicar: nom, DNI, adreça i telèfon de la persona que formula la queixa, i descriure el fet que l’origina.
El Síndic podrà declarar, quan ho demani la persona que subscrigui la queixa, la confidencialitat de les dades de caràcter personal de qui la formuli, i en tot cas aquesta informació estarà subjecte al compliment de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. I la Llei 5/2002, de 19 d’abril de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.

On es pot presentar la queixa?
La presentació de les queixes o suggeriments pot realitzar-se per qualsevol de les formes previstes en la regulació del Registre d’entrada de documents administratius.

• Per correu:
Síndic de Greuges
Carrer Penitència,10 (Casa Albertí)
17220 Sant Feliu de Guíxols

• Per correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
• Per telèfon: 972 32 80 40

Com actua el Síndic de Greuges?

El Síndic de Greuges no rep instruccions de cap autoritat, i actua amb total independència i objectivitat. Les actuacions del Síndic de Greuges són gratuïtes per a tothom.
El Síndic de Greuges ha de vetllar perquè l’administració municipal resolgui en el temps i forma deguts les peticions que li han estat formulades.
L’administració municipal i, en general, tots els organismes i empreses dependents de l’Ajuntament i els concessionaris dels serveis públics municipals auxiliaran, amb caràcter preferent i urgent, al Síndic de Greuges en les seves tasques i li facilitaran tota la documentació que necessiti en relació amb la queixa concreta o actuacions que se’n derivin.
El Síndic de Greuges no és cap jutge i, per tant, no dicta sentències, no imposa sancions, ni pot suspendre les actuacions administratives.
El Síndic de Greuges té la facultat de fer les recomanacions, els suggeriments i els recordatoris que cregui oportuns a l’administració municipal, per tal de millorar el funcionament en benefici del respecte als drets legítims dels ciutadans. També pot proposar fórmules de conciliació i mediació entre les parts.Les decisions i advertències del Síndic de Greuges no poden ser objecte de recurs de cap mena, sense perjudici dels recursos administratius o jurisdiccionals que siguin procedents contra l’acte, la resolució o l’actuació que ha motivat la seva intervenció.
L’actuació del Síndic de Greuges de Sant Feliu de Guíxols, està regulada per la Llei 14/1984, del Síndic de Greuges, (DOGC núm. 421 de 30/03/1984) per la Llei 12/1989, de 14 de desembre (DOGC núm. 1234 de 22/12/1989) i pel Reglament Orgànic Municipal.

 

Informes per descarregar (PDF)

Imprimeix Correu electrònic

OFICINES D'INFORMACIÓ
I ATENCIÓ CIUTADANA (OIAC)

Seu Central: Plaça del Mercat 6-9
oiac@guixols.cat · Tel. 972 32 70 00

Seu a Vilartagues: Plaça de Salvador Espriu s/n
oiac@guixols.cat · Tel. 972 82 01 01

Horari: feiners de 9 a 14 h 

Els nostres mitjans socials: Facebook | Twitter | Instagram 

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

©  Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Avís legal · Accedir · Crèdits